മട്ടന്നൂര്‍ നഗരസഭ വാര്‍ഡ് വിഭജനം-കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു.