പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020-വാര്‍ഡ് വിഭജന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.

പൊതു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2020-വാര്‍ഡ് വിഭജന മാര്‍ഗ്ഗനിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ പുറപ്പെടുവിച്ചു.