മട്ടന്നൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാര്‍ഡ് വിഭജനം

മട്ടന്നൂര്‍ മുനിസിപ്പാലിറ്റി വാര്‍ഡ് വിഭജനം-കരട് വിജ്ഞാപനം പുറപ്പെടുവിച്ചു